...

Dane płatności

Informacje dodatkowe

Twoje zamówienie

Produkt Kwota
E-BOOK 100 PRZEPISÓW NA ODCHUDZANIE  × 1 97,00 
Kwota 97,00 
Łącznie 97,00 
27,00 
JEDNORAZOWA OFERTA - tylko 27 zł
Uzyskaj znaczącą przewagę! Chcesz wiedzieć, które suplementy rzeczywiście wspomagają odchudzanie, zdrowie i budowanie mięśni, a które to tylko zbędny wydatek? Pokażę Ci, jak wybierać te, które przyniosą Ci realne korzyści, nie ryzykując przy tym Twoim zdrowiem. Kliknij TAK i dodaj e-book za jedyne 27 zł (wartość 97 zł)
 • Poniżej wpisz swój 6-cyfrowy kod BLIK

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia zamówienia, ułatwienia korzystania ze strony internetowej oraz celów opisanych w Polityce prywatności.

Regulamin portalu internetowego

Portal internetowy dostępny pod adresemhttps://www.jakubkobylinski.pl/udostępniony jest przez Usługodawcę na zasadach określonych niniejszym dokumentem stanowiącym regulamin w myśl ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”).

Dane kontaktowe Usługodawcy:

 1. numer telefonu:+48 798 278 108,
 2. adres e-mail:kontakt@jakubkobylinski.pl.

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu, rodzaje usług świadczonych za pośrednictwem Portalu oraz prawa i obowiązki użytkowników oraz Usługodawcy. Zapoznanie się z niniejszym Regulaminem stanowi obowiązek każdego użytkownika Portalu.

§1.Definicje

 1. Portal- portal internetowy działający pod adresemhttps://www.jakubkobylinski.pl/.
 2. Usługodawca –Jakub Kobylińskiwykonujący działalność gospodarczą pod adresemBrunów 20a, 59-140 Chocianów, NIP: 5020127545, REGON: 528495464, wpisany do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
 3. Użytkownik- osoba fizyczna, która korzysta Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 4. Usługa– usługiświadczenie elektronicznie za pośrednictwem Portalu.
 5. Usługa Płatna – usługa świadczona przez Usługodawcę odpłatnie, w szczególności przygotowanie Diety, Indywidualnego Planu Treningowego, ProwadzenieOnline lub trening z trenerem na siłowni stacjonarnej.
 6. Ebook - publikacja elektroniczna, którą Użytkownik nabywa za pośrednictwem Portalu.
 7. Formularz zamówienia – formularz dostępny na Portalu umożliwiający dokonanie złożenia zamówienia na Usługę Płatną lub zakup Ebooka.
 8. Konto użytkownika – zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są informacje na temat Użytkownika w tym informacje o jego zamówieniach.
 9. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Portalu zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego.
 3. Korzystanie z Portalu oraz Usług, w tym Usług Płatnych oznacza akceptację przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie oraz Polityce prywatności.
 4. Usługodawca przestrzega zasady ochrony danych osobowych Użytkowników przewidziane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Usługodawcy danych osobowych w celu realizacji usługi. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników określa Polityka prywatności Portalu. Usługodawca może wykorzystać dane Użytkownika w celu marketingu usług jedynie za wyraźną zgodą Użytkownika lub w oparciu o właściwe przepisy prawa.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika do Portalu treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze stron internetowych w sposób niezakłócający ich funkcjonowania, w szczególności poprzez nieużywanie określonego oprogramowania (w tym oprogramowania złośliwego) lub urządzeń.
 6. Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usług drogą elektroniczną to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na dołączonych do sieci komputerach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania z usług oferowanych z wykorzystaniem Portalu.
 7. Postanowienia Regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§3. Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Portalu usługi ogólnodostępne i bezpłatne polegające w szczególności naumożliwieniu Użytkownikowi dostępu do Portalu, w tym do treści, artykułów, aktualności oraz innych informacji zamieszczonych w Portalu oraz do wyświetlania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Usługodawca umożliwia także dokonanie rejestracji w celu utworzenia Konta użytkownika oraz utrzymanie Konta użytkownika na Portalu.
 2. Usługodawca za pośrednictwem Portalu umożliwia złożenie zamówienia na Usługi Płatne lub zakup Ebooka.
 3. Informacje dotyczące Usługi Płatnej znajdujące się na stronie Portalu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 4. Wszelkie ceny podane na stronie Portalu są cenami brutto.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Usług Płatnych dostępnych na Portalu, wprowadzania nowych Usług Płatnych jak i też przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź dokonywania zmian w trwających już promocjach. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie mają zastosowania do umów zawartych przed wprowadzeniem przez Usługodawcę zmian.W przypadku akcji promocyjnych obejmujących czasową obniżkę ceny Usługodawcana Portalu wskazuje, obok ceny promocyjnej, poprzednią najniższą cenę, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji. Skala obniżki będzie ustalana w stosunku do najniższej wskazanej ceny.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcy:
 7. urządzenie z dostępem do sieci Internet,
 8. przeglądarka internetowa obsługująca pliki Cookies,
 9. dostęp do poczty elektronicznej.
 10. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawy usług internetowych.

§4. Rejestracja na Portalu

 1. Rejestracja dokonywana jest przez Użytkownika poprzez poprawne wypełnienie formularza rejestracji.
 2. Użytkownik wypełniając formularz rejestracji zobowiązany jest do podania wyłącznie informacji prawdziwych.
 3. Dokonując rejestracji na Portalu Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptację jego postanowień.
 4. Użytkownik może posiadać wyłącznie jedno Konto użytkownika.
 5. Użytkownikowi zabrania się udostępniania Konta użytkownika osobom nieupoważnionym do działania w imieniu Użytkownika.
 6. Użytkownik nie posiada prawa do zbywania Konta użytkownika innym podmiotom.
 7. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność związaną z ujawnieniem innym osobom danych umożlwiających logowanie na Koncie.
 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym jaką jest utrzymanie Konta użytkownika na Portalu. Użytkownik może rozwiązać umowę w każdym czasie za wypowiedzeniem w trybie natychmiastowym i bez podawania przyczyny wysyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.

§5. Usługi Płatne

 1. Usługodawca za pośrednictwem Portalu udostępnia Użytkownikom możliwość zamówienia na Usługi Płatne zgodnie z ich opisem i wariantami dostępnymi na Portalu.
 2. Użytkownik w celu zamówienia Usługi Płatnej:
 3. dokonuje wyboru Usługi Płatnej,
 4. wypełnia Formularz zamówienia wskazując wymagane dane,
 5. dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z dostępnymi na Portalu metodami.
 6. Usługodawca po otrzymaniu zamówienia przesyła niezwłocznie na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika wiadomość zawierającą potwierdzenie zamówienia oraz określającą istotne warunku umowy, która zostaje zawarta w związku ze złożeniem i potwierdzeniem zamówienia.
 1. Wraz z otrzymaniem przez Użytkownika wiadomości, o której mowa w ust. 3 pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie Usługi Płatnej będącej przedmiotem zamówienia.
 2. Usługodawca realizuje Usługę Płatną:
 3. w postaci opracowania Diety lub Indywidualnego Planu Treningowego w terminie 3 dni roboczych od momentu ustalenia z Użytkownikiem niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania diety lub planu treningowego, w szczególności ustalenia oczekiwań Użytkownika co do pożądanych efektów;
 4. w postaci Prowadzenia Online zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Użytkownikiem,
 5. w postaci treningu z trenerem na siłowni stacjonarnej zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Użytkownikiem.
 1. Warunkiem realizacji Usługi Płatnej jest dokonanie przez Użytkownika pełnej płatności zgodnie z metodami płatności dostępnymi na Portalu.
 2. Diety oraz Plany treningowedostarczane są Użytkownikowi w formie elektronicznej (plik PDF) na adres poczty elektronicznej wskazany podczas składania zamówienia. Dostęp do materiałów instruktażowych w formie treści audiowizualnych odbywa się za pośrednictwem odnośników (linków) zawartych w wiadomości przesłanej przez Usługodawcę.
 3. Użytkownik na podstawie ankiety przesłanej przez Usługodawcę po otrzymaniu zamówienia lub dostępnej w formie formularza na Portalu, może być zobowiązany do podania informacji dotyczących dolegliwości zdrowotnych, w tym alergii pokarmowych i innych chorób lub schorzeń, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów.
 4. Konsultacja oraz kontakt z Usługodawcą odbywają się za pośrednictwem poczty e-mail, telefonicznie lub za pośrednictwem komunikatora internetowego w terminie ustalonym przez Usługodawcę z Użytkownikiem.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie sprzętu oraz infrastruktury informatycznej, w szczególności dostępu do sieci Internet, komputera lub urządzenia mobilnego z zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową uaktualnioną do najnowszej wersji i ewentualnie dodatkowym oprogramowaniem, które jest niezbędne do umożliwienia komunikacji z Usługodawcą oraz odtworzenia materiałów instruktażowych.
 6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż korzystanie z diet lub planów treningowych przygotowanych przez Usługodawcę może nie przynieść zamierzonych efektów ze względu na indywidulane predyspozycje Użytkownika lub niestosowanie się do zaleceń zawartych w diecie lub planie treningowym za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Usługodawca nie odpowiada za wystąpienie schorzeń lub urazów powstałych w trakcie wykonywania przez Użytkownika planu treningowego.
 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niekorzystne samopoczucie Użytkownika lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy o dolegliwościach Użytkownika oraz o pozostałych przyjmowanych przez Użytkownika płynach i produktach, a także z powodu podania przez Użytkownika niepełnych lub błędnych informacji, o których mowa w ust. 8.
 2. Usługa w postaci treningu na prywatnej siłowni pod okiem trenera odbywa się wyłącznie w siłowni wskazanej przez Usługodawcę, położonej w miejscowości Brunów (59-140 Chocianów). Szczegółowe warunki treningu (czas, termin, przebieg) ustalane są z Użytkownikiem indywidulanie. Po otrzymaniu zamówienia Usługodawca kontaktuje się z Użytkownikiem w celu ustalenia warunków treningu.
 3. Użytkownik przed rozpoczęciem treningu, o którym mowa w ust. 14 jest zobowiązany do poinformowania Usługodawcy o chorobach, schorzeniach lub innych dolegliwościach mogących stanowić przeciwskazanie do wykonywania niektórych ćwiczeń. Usługodawca nie odpowiada za wystąpienie schorzeń lub urazów powstałych w trakcie treningu w przypadku, gdy wynikają one z niestosowania się do wskazówek i zaleceń Usługodawcy lub braku wiedzy Usługodawcy o stanie zdrowia Użytkownika.
 4. Usługodawca,bez względu na przyczynę, zastrzega sobie prawo do odwołania treningu najpóźniej na 24 godziny przed pierwotnie zaplanowanym terminem i wyznaczenia, po konsultacji z Użytkownikiem, nowego terminu. Usługodawca posiada prawo do odwołania treningu w czasie krótszym niż na 24 godziny przed pierwotnie zaplanowanym terminem i wyznaczenia, po konsultacji z Użytkownikiem, nowego terminu w przypadku nagłego zachorowania lub zaistnienia nagłych sytuacji losowych uniemożliwiających przeprowadzenie treningu przez Usługodawcę.
 5. W przypadku, gdy Użytkownik nie stawi się na zaplanowany trening bez uprzedniego powiadomienia Usługodawcy o planowanej nieobecności, co powinno nastąpić z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem, trening uważa się za odbyty. W przypadku spóźnienia się Użytkownika na trening, czas treningu skracany jest o okres opóźnienia.

§6. Realizacja zamówienia na Ebooki

 1. W celu zakupu Ebooka Użytkownik dodaje wybraną publikację elektroniczną do „koszyka” dostępnego na Portalu, a następnie wypełnia formularz zamówienia wskazując w nim dane niezbędne do realizacji zamówienia, potwierdza zamówienia i dokonuje płatności zgodnie z dostępną na Portalu metodą.
 2. Usługodawca realizuje zamówienie po otrzymaniu pełnej płatności od Użytkownika.
 3. Użytkownik uzyskuje dostęp do Ebooka poprzez pobranie go i zapisanie na swoim urządzeniu. Ebook udostępniany jest do pobrania na Koncie użytkownika oraz przesyłany jest w formacie PDF w formie załącznika zawartego w wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika wskazany w trakcie składania zamówienia.
 4. Wiadomość, o której mowa w ust. 3 przesyłana jest na adres poczty elektronicznej Użytkownika w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Usługodawcę płatności.
 5. Ebooki dostępne na Portalu są objęte prawem autorskim przynależnym wyłącznie Usługodawcy. Użytkownik dokonujący zakupu Ebooka uprawniony jest do wykorzystywania go jedynie na potrzeby własnego użytku osobistego w ramach uzyskanej bezterminowej niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji. Zabronione jest udostępniania Ebooka w jakiejkolwiek formie zarówno w całości lub części osobom trzecim.

§7.Metody płatności

 1. Usługodawca umożliwia płatność za Usługi Płatnew formie przedpłaty:
  • przelewem tradycyjnym na jego rachunek bankowy;
  • Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Stripe, którego właścicielem jest STRIPE PAYMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Siedziba i adres podmiotu: kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA ulica UL. LUDWIKA WARYŃSKIEGO nr domu 3A kod pocztowy 00-645 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 
  • Za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Autopay, którego właścicielem jest Autopay S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718.
  • za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych HotPay, którego właścicielem jest ePłatności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Andrychowie przy ulicy 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów.
 2. Usługodawca na wyraźne życzenie Użytkownika dokumentuje sprzedaż Usługi Płatnej dowodem zakupu.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie siedmiu dni od momentu zawarcia umowy. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa może ulec rozwiązaniu.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Użytkownika kartą płatniczą, Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Użytkownika.

§8. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wprowadzenie przez Użytkownika błędnych danych (w szczególności przez podanie błędnych danych w formularzach dostępnych na stronie), przekazanie niepełnych lub błędnych informacji na podstawie których realizowane są Usługi Płatne, a także działanie Użytkownika w sposób utrudniający lub uniemożliwiający świadczenie i realizację usług przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu przez Użytkownika w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej bądź oprogramowania. Zawieszenie bądź zakończenie świadczeń poszczególnych funkcjonalności Portalu nie może naruszać praw Użytkownika.

§9. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Usługodawcy w terminie 14 dni od dnia, w którym zawarto umowę z zastrzeżeniem ust. 4. Do zachowania terminu wystarczy przesłanie oświadczenia na adres siedziby lub adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 2. W razie odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą a konsument jest zwolniony od wszelkich zobowiązań. Płatności dokonane przez konsumenta zostaną zwrócone przez Usługodawcę w takie samej formie w jakiej konsument dokonał zapłaty, chyba, że konsument wyrazi zgodę na zwrot płatności w inny sposób, który nie spowoduje dla niego dodatkowych obciążeń. Zwrot następuje w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku umowy, której przedmiotem jest usługa, a rozpoczęcie jej świadczenia za wyraźną zgodą konsumenta rozpoczęło się przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy, konsument w przypadku odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty Usługodawcy za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. W związku z art. 38 ustawy dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia nie przysługuje m. in.:
 5. jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
 6. w przypadku umów o dostarczanie treści cyfrowych (np. Ebook), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§10. Odpowiedzialność za zgodność treści cyfrowej z umową

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 2. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli:
 4. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których Usługodawca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy;
 5. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy ze Usługodawcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku.
 6. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. Usługodawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.
 7. Usługodawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Usługodawca.
 8. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
 9. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
 10. Usługodawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 11. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
 12. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania przez konsumenta z żądania doprowadzenia przez Usługodawcę treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;
 13. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta
 14. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.
 15. Usługodawca może dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, która nie jest niezbędna do zachowania jej zgodności z umową, tylko jeżeli umowa tak stanowi i jedynie z uzasadnionych przyczyn w tej umowie wskazanych. Usługodawca nie może jednak dokonać zmiany treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób jednorazowy. Wprowadzenie zmiany, o której mowa w zdaniu poprzednim nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie konsumenta. Usługodawca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o dokonywanej zmianie.
 16. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust.8, istotnie i negatywnie wpływa na dostęp konsumenta do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub korzystanie z nich, Usługodawca jest zobowiązany poinformować konsumenta z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany oraz prawie do wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż ta zmiana. Konsument nie posiada prawa do wypowiedzenia umowy, jeżeli Usługodawca zapewnił konsumentowi uprawnienie do zachowania, bez dodatkowych kosztów, treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową, w stanie niezmienionym.

§11. Postępowanie reklamacyjne w zakresie usług elektronicznych

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcy usług, Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji drogą elektroniczną na adres e-mail Usługodawcy.
 2. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać oznaczenie Użytkownika (imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze wskazaniem okresu, którego dotyczy reklamacja oraz okoliczności uzasadniające złożenie reklamacji. W przypadku podania niepełnych danych Usługodawca wezwie Użytkownika do uzupełnienia danych.
 3. Reklamację rozpatruje Usługodawca w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni oznacza jej uwzględnienie przez Usługodawcę.

§12. Odpowiedzialność Użytkownika

w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. W przypadku, gdy funkcjonalności dostępne na Portalu internetowym umożliwiają Użytkownikowi zamieszczanie oraz udostępnianie jakichkolwiek treści (tekstowych, graficznych itp.), Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
 3. jest uprawniony do korzystania z treści, a ich umieszczenie oraz udostępnienie nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą uprawnionych osób;
 4. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony dozamieszczania danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej.
 6. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkownika treści:
 7. nawołujących do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalających popełnienie takiego czynu,
 8. obrażających uczucia religijne innych osób poprzez znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca służącego do celów religijnych,
 9. pomawiających inną osobę, grupy osób, instytucje, osoby prawne lub inne podmioty o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do wykonywania danego zawodu, działalności czy zajmowania określonego stanowiska,
 10. znieważających lub zniesławiających inne osoby, a także godzących w dobre imię tych osób,
 11. propagujących lub nawołujących do nienawiści na tle rasowym, narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym albo seksualnym,
 12. naruszających prawa autorskie i/lub prawa pokrewne osób trzecich,
 13. mających charakter bezprawny,
 14. zawierających złośliwe oprogramowanie lub służących do wyłudzania danych,
 15. mających charakter promocyjny, reklamowy lub zawierających informacje dotyczące działalności konkurencyjnej w stosunku do Usługodawcy (chyba, że jest to wymagane w związku z korzystaniem z usług Usługodawcy).
 16. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkownika, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.

§13. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. Użytkownik, który uważa opublikowaną na Portalu treść za nielegalną lub naruszającą warunki Regulaminu, może przesłać do Usługodawcy zgłoszenie dotyczące tej treści na jego adres poczty elektronicznej.
 2. Jeżeli zgłoszenie zawiera elektroniczne dane kontaktowe Użytkownika, Usługodawca bez zbędnej zwłoki przesyła Użytkownikowi potwierdzenie otrzymania zgłoszenia.
 3. Usługodawca rozpatruje zgłoszenie oraz podejmuje decyzję co do treści, której dotyczy zgłoszenie w terminie od 7 do 21 dni w zależności w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
 4. O podjętej decyzji Usługodawca powiadamiania zgłaszającego bez zbędnej zwłoki. Decyzja Usługodawcy może polegać na moderacji treści albo usunięciu treści albo pozostawieniu treści na Portalu.
 5. Zgłaszający może odwołać się od decyzji w terminie 6 miesięcy od jej otrzymania. Odwołanie powinno zawierać wyczerpujące uzasadnienie. Usługodawca rozpatruje odwołania w terminie 21 dni.
 6. W przypadku gdy Usługodawca poweźmie jakiekolwiek informacje dające podstawę do podejrzenia, że popełniono, popełnia się lub może dojść do popełnienia przestępstwa zagrażającego życiu lub bezpieczeństwu osoby lub osób, natychmiast informuje o swoim podejrzeniu organy ścigania lub organy sądowe zainteresowanego państwa członkowskiego lub zainteresowanych państw członkowskich i przekazuje wszystkie dostępne informacje na ten temat.

§14.Własność intelektualna

 1. Wszelkie treści zamieszczone na Portalu (wliczając w to grafikę, teksty, układ stron i logotypy) oraz zawarte w dietach, planach treningowych oraz innych opracowaniach Usługodawcy, a nie pochodzące od Użytkowników lub innych dostawców, korzystają z ochrony przewidzianej dla praw autorskich i są wyłączną własnością Usługodawcy. Wykorzystywanie tych treści bez pisemnej zgody Usługodawcyskutkuje odpowiedzialnością cywilną oraz karną.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu oraz treści diet, planów treningowych i innych opracowań przygotowanych przez Usługodawcę jedynie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystanie treści w innym zakresie jest dopuszczone wyłącznie w przypadku, gdy tak wskazane zostało wyraźnie przez Usługodawcę.
 3. Korzystanie z Portalu, w tym korzystanie z materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć, aplikacji, baz danych czy innych treści, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw w odniesieniu do wskazanych treści, a w szczególności nie oznacza nabycia praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych lub licencji.
 4. Zabronione jest podejmowanie następujących czynności bez wyraźnej zgody Usługodawcy:
 5. kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego części, a także poszczególnych treści udostępnianych za jego pomocą,
 6. rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób publikowanych na Portalu treści,
 7. pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystanie w całości lub części.

§15.Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na stronie Portalu internetowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Użytkowników, którzy złożyli zamówienie na Usługę odpłatną w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana Regulaminu w czasie trwania stosunku umownego o charakterze ciągłym wiąże drugą stronę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, a strona nie wypowiedziała umowy w terminie wypowiedzenia wynoszącym 14 dni kalendarzowych.
 2. Usługodawca zachowuje sobie prawo do okresowego wyłączania dostępu do Portalu lub wybranych funkcjonalności Portalu w przypadku, gdy jest to niezbędne w celu rozbudowy lub konserwacji zasobów technicznych lub teleinformatycznych Usługodawcy związanych z działaniem Portalu.
 3. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych zapisami niniejszego Regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 4. Spory powstałe w wyniku świadczenia usług na podstawie niniejszego Regulaminu zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu dlaUsługodawcy, jeżeli właściwe przepisy nie stanowią inaczej.
 5. Użytkownik będący konsumentem ma prawo do skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń w drodze mediacji lub sądu polubownego.Użytkownik będący konsumentem może ponadto skorzystać z elektronicznego sposobu rozwiązywania sporów z Usługodawcą za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem13 maja 2024r.

Copyright © 2021 – 2024 Jakub Kobyliński. All Rights Reserved.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.